มอบวุฒิบัตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

IMG_7974 (Custom)IMG_8015 (Custom)เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ทางวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 โดยมีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบ  สำหรับปีการศึกษา 2555 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสังกัดทุนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 28 คน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 52 คน จังหวัดตาก จำนวน 1 คน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 27 คน และเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 111 คนIMG_7992 (Custom)

สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีหน้าที่สำคัญในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เสียสละ อดทน ในการดูแลผู้เจ็บป่วย และส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิต แก่บุคคล ชุมชน และสังคม ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จะเป็นกำลังสำคัญของการสาธารณสุขปละประเทศต่อไปIMG_7973 (Custom)

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่าคนเป็นบัณฑิตจะต้องดำรงค์ตนให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น ทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือได้ ต้องมีองค์ความรู้ที่ดีและต้องมีคุณธรรมที่งดงาม ต่อแต่นี้ไปบัณฑิตจะต้องก้าวสู่มหาวิทยาลัยชีวิตไม่ใช่วิชาการ ต้อง เดินอย่างเดียวดายในโลกแห่งความมืดใช้แสงสว่างให้ตัวเอง ที่บ่มเพราะจากวิทยาลัยแห่งนี้เป็นไฟฉายส่องทางให้ตัวเอง วุฒิบัตรที่ได้รับจะเป็นสปอร์ตไลท์ส่องทางดำรงชีวิตให้ลูกหลานตัวเอง องค์ความรู้มากๆ ก็สว่างมาก องค์ความรู้น้อยๆก็สว่างน้อย แสงสว่างที่จะไปส่องนั้นเป็นแสงสว่างที่บ่มเพราะจากที่นี่โดยบรมราชชนนี พุทธชินราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่านจะได้นำองค์ความรู้ที่บ่มเพราะจากวิทยาลัยแห่งนี้ เอาไปทำให้เกิดประโยชน์สมกับที่ท่านประกาศเจตนารมณ์กล่าวคำปฏิญาณไว้ เพื่อจะได้จะนำชื่อเสียงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชแห่งนี้ ต่อไปIMG_8013 (Custom)

แสดงความคิดเห็น