ประชุมหน.ส่วนราชการจ.พิษณุโลก

IMG_9915 (Custom)เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2556  ที่ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2556 โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในการมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกคนดี ตามโครงการร้านเกมส์สีขาวเพื่อเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2555 ระดับ 3 ดาว จำนวน 12 แห่ง ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับรางวัลประชาบดี ที่ได้รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จำนวน 5 รายIMG_9910 (Custom) การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จากนั้นส่วนราชการได้ร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการในเดือนหน้า อาทิเช่น การเตรียมการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจาอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ของจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม การเตรียมการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2556 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หน้าเทศบาลนครพิษณุโลกหลังเก่า การเตรียมจัดพิธีเททองหล่อพระมงกุฎพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2556  การเตรียมการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ บรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 6 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทองIMG_9932 (Custom) กำหนดการทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ วัดย่านขาด ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม และกิจกรรมโครงการค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ในวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก และในวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ เป็นต้น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวในที่ประชุมขอให้ส่วนราชการของจังหวัดโดยเฉพาะในส่วนราชการทั้งของอำเภอต่างและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำป้ายบอกเส้นทางให้ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำชับส่วนราชการที่เข้าไปทำงานตามโครงการต่างๆในพื้นที่ของแต่ละอำเภอให้แจ้งทางอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาของมวลชนในพื้นที่ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ขอความร่วมมือส่วนราชการให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วยIMG_9917 (Custom)

IMG_9874 (Custom)

แสดงความคิดเห็น