ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ

IMG_9065 (Custom)นายไพบูรณ์  แพรศรีเจริญ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวหลังจากนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ที่บริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ และบริษัทนครไทยเดินรถ 2514 จำกัด ถึงการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ว่าทางขนส่งจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดมาตรการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย การจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ตรวจเช็ครถฟรี 20 รายการ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2556 – 10 เมษายน 2556 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 1 แห่งที่ 2 สาขาอำเภอพรหมพิรามและสาขาอำเภอนครไทย ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์และสถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่งที่ขึ้นป้ายเข้าร่วมกิจกรรม และ ช่วงที่ 2 ระหว่าง 12-17 เมษายน 2556 ณ จุดบริการของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาบริเวณสี่แยกอินโดจีน จุดบริการของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกบริเวณร้านอาหารสี่ทิศ ถนนสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ และจุดบริการของวิทยาลัยการอาชีพอำเภอนครไทย บริเวณสถานตรวจสภาพรถมิตรประชามอเตอร์IMG_9069 (Custom)

สำหรับการออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสอบความพร้อมของผู้ประกอบการ และพนักงานประจำรถ โดยจะนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจในระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2556 โดยจะเน้นตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถ มารยาทการให้บริการ อัตราค่าโดยสาร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย และการกวดขันมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อควบคุมการเสพสุราของพนักงานขับรถ บูรณาการตั้งจุดตรวจรถตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. นอกจากนี้ในด้านการอำนวยความสะดวก ได้เปิดบริการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ขึ้น 2 แห่ง คือ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1584 นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนรองรับการเดินทางไป-กลับของรถโดยสารประจำทาง ในช่วงระหว่างก่อนและหลังเทศกาล เพื่อให้รถเพียงพอที่จะให้บริการในเส้นทางที่มีปริมาณมาก ทั้งยังได้เตรียมจัดรถเสริมเที่ยวสำรองหากเกิดผู้โดยสารตกค้าง พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าตำรวจ สารวัตรทหาร กวดขัดอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัย เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และขอความร่วมมือให้ร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารIMG_9082 (Custom)

แสดงความคิดเห็น