ถ่ายทอดความรู้ผลิตไบโอแก๊ส

08สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเวทีเชิงวิชาการและศึกษาแนวทางการดำเนินงานระบบผลิตแก๊สชีวภาพและการนำแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ตาม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไบโอแก๊สชุมชนจากชุมชนต้นแบบ ณ โรงเรียนวัดเขาน้อยตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก07

โดยกิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายเรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรม มีการเสวนาเชิงวิชาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากการผลิตและใช้แก๊สชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป กระทรวงพลังงาน,นายช่างเทคนิค พลังงานจังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนชาวบ้านในชุมชนที่มีการผลิตและใช้แก๊สชีวภาพจริงในครัวเรือน06

นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานบ่อแก๊สชีวภาพในชุมชนที่มีการผลิตและใช้แก๊สชีวภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นระบบและเข้าใจกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพมากยิ่งขึ้น

02

แก๊สชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทนที่คนในชุมชนสามารถผลิตและนำไปใช้ประโยชน์เองได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังช่วยประเทศในการลดการนำเข้าก๊าซ LPGอีกด้วย การจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเผยแพร่ข้อมูลแก๊สชีวภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการผลิตและใช้เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดพัทลุง

 

 

แสดงความคิดเห็น