จัดมหกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

มหกรรม7เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 เมษายน   2556 นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้างสุขหุ่นสวย…ด้วยตัวเรา ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  โดยมีแกนนำอาสาสมัครด้านการออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุด้านการออกกำลังกาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์  เข้าร่วมกว่า 800 คนมหกรรม1

มหกรรม4

นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การประชุมและการณรงค์ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข และภาคประชาสังคมที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี  เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ให้คุณค่าทางโภชนาการ  ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและชุมชน  สร้างภาคีเครือข่ายด้านการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนด้านสุขภาพในดียิ่งขึ้น

มหกรรม6

บรรยากาศภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง บุคคลต้นแบบในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชีวิตสดใส ..ร่างกายแข็งแรง โดยนายสมบัติ เมทะนี นักแสดงในดวงใจของคนไทยและผู้กำกับภาพยนต์ และสาธิตการออกกำลังกาย  อาทิ การแอโรบิคบ๊อกซิ่ง การกระโดดเชือก ฮูลาฮูป  โยคะ ไทเก๊ก เชิ้งหรรษา การออกกำลังกายง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน  พร้อมกันนี้มีการมอบโล่ห์หน่วยงานดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย เพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ร่วมป้องกันโรคอ้วนและโรคร้ายที่มีสาเหตุจากสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ให้สุขภาพดีและมีหุ่นสวยทุกคนมหกรรม5

 

แสดงความคิดเห็น