ชวนเที่ยวตามตรอกออกตามถนนสีสันใหม่ในสองแคว

0006ค่ำวันที่ 27 เมษายน 2556 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ริมแม่น้ำน่าน ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีกิจกรรมแถลงข่าว การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในงานแถลงข่าวและเปิดงาน ร่วมกับศ.ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นางเปรมฤดี  ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศ.ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ รศ.ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

0001

รศ.ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก คณะผู้วิจัย ได้รับทุนจากสกว.มาทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ทีมวิจัยได้ใช้เวลาเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ร่วมกับ 54 ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อร่วมมือกันใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม พัฒนาสภาพการเข้าถึงที่พัก ร้านอาหาร การบริการนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ สิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ความปลอดภัย สิ่งอำนายความสะวกและการจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นโครงการนำร่อง ที่สร้างทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม0002

 

รศ.ดร.จิรวัฒน์ เผยต่อว่า จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลระยะเวลา 18 เดือน ได้ผลสรุปการวิจัยทำหนังสือ แผ่นพับ แผนที่ เทศบาลนครพิษณุโลก ชวนเที่ยวตามตรอก ออกตามถนน เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยจัดเป็น 10 ย่านท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ย่านสำนึกแห่งชาติพันธุ์พุทธ คริสต์ อิสลาม ย่านวัดใหญ่ บ้านโบราณสถานเมืองเก่าพระราชวังจันทน์ ย่านศิลปวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้ วัดท่ามะปราง ย่านเที่ยวสบายสายมิตรภาพ ย่านค้าทอง ดาวทาวน์ ย่านบ้านคลอง คอกสุนัขบางแก้ว ย่านพุทธศาสนสถานนอกเขตกำแพงเมือง และย่านการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง0003

 

สำหรับกิจกรรมในการเปิดตัวผลวิจัย เที่ยวตามตรอกออกตามถนน ที่ลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน หน้าศาลหลักเมืองอ.เมืองพิษณุโลกในช่วงค่ำวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมานั้น คณะผู้วิจัยฯ ได้นำอาหารการกินของผู้ประกอบการในชุมชนต่าง ๆ มาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรี การแนะนำแอพพลิเคชั่น การท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือ ที่พัฒนาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และเปิดภาพยนตร์สั้น ความยาว 20 นาที แนะนำการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง เส้นทางนี้มีรัก Road of Love ภาพยนตร์เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่ประทับใจกับภาพเส้นทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก0008

0004

0005

0009ขณะที่ช่วงเช้าของวันที่ 28 เมษายน 2556 คณะผู้วิจัย ได้พาสื่อมวลชนไปท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาทิ ตลาดใต้ ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณะเขตต์ สวนนกไทยศึกษา มูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลก โรงหล่อพระ เป็นต้น0010

0011

 

 

แสดงความคิดเห็น