จัดเวทีเสวนาพระราชวังจันทร์

แนวกำแพงพระราชฐาน01-500x375ร่วมศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ในโครงการ “พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน” วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริเวณพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใช้พระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญในการรวบรวมภารกิจของท่าน ดังเช่นเรื่องราวของพระราชวังจันทน์อันเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์ โดยในอดีตได้มีการศึกษา ขุดค้น จำนวน ๓ ครั้ง พร้อมทั้งได้มีการจัดทำแผนแม่บทพระราชวังจันทน์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และจังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพระราชวังจันทน์เป็นที่สนใจของนักวิชาการเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ เช่น ลักษณะของพระราชวังจันทน์ การใช้พื้นที่ในพระราชวัง ผลจากการขุดค้นจากนักโบราณคดีที่เรียนรู้ค้นพบฐานพระราชวังทั้ง ๓ ชั้น และฐานใดที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างแท้จริง รวมถึงลักษณะรูปพรรณสัณฐานของพระราชวังจันทน์ในแต่ละยุคเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นต้นa03

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวต่อว่า “ด้วยเหตุนี้เอง ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จึงได้จัดโครงการ “พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เป็นพื้นฐานในการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ ทำให้ได้บทสรุปและการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะหรือภูมิสัณฐาน สู่วงการวิชาการและประชาชนที่สนใจ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

   ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า

แนวเขตโบราณสถานวังจันทน์-375x500โครงการ “พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริเวณพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ ราชสำนักเมืองพิษณุโลก ธรรมเนียม การขุดค้นและขุดแต่ง แนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการ ตลอดจนภาพสัณฐานพระราชวังจันทน์ โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์โบราณคดี อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน นางนาตยา กรณีกิจ นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ระดับ ศ.๑๑ สังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘a02

กำหนดการ

“โครงการพระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน”

วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2556

ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

และบริเวณพระราชวังจันทน์ พิษณุโลก

**************

 

วันที่29 พฤษภาคม 2556

08.00 – 08.30 น.           ลงทะเบียน

 

08.30 – 09.00 น.          กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน  (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)

กล่าวรายงาน โดย ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร)

กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

09.00 – 10.00 น.          การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชวังจันทน์ ราชสำนักเมืองพิษณุโลก”

วิทยากรโดย  อาจารย์พิเศษ  เจียจันทร์พงษ์  (ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์โบราณคดี)

 

10.00 – 11.00 น.          การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมเนียมของพระราชวังจันทน์”

วิทยากร โดย  อาจารย์จุลทัศน์  พยาฆรานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย  สำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสถาน)

(เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

 

11.00 – 12.00 น.          การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขุดค้นและขุดแต่งพระราชวังจันทน์”

วิทยากรโดย  นางนาตยา  กรณีกิจ (นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนัก

ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย)

 

12.00 – 13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.00 น.          การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการพระราชวังจันทน์”

วิทยากร โดย   นายพีรพน พิสณุพงศ์  (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย)

 

14.00 – 16.00 น.          การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาพสัณฐาน พระราชวังจันทน์”

วิทยากรโดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม (นักประวัติศาสตร์ศิลปะ

ระดับ ศ.11 สังกัดคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร)

(เวลา 14.30 – 14.45น. รับประทานอาหารว่าง)

 

16.00 – 17.00 น.          วิทยากรตอบคำถาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

18.00 น.                       รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

a01

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียน ณ พระราชวังจันทน์ พิษณุโลก

 

09.00 – 12.00 น.           สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ พระราชวังจันทน์  โดย ศาสตราจารย์ ดร. สันติ  เล็กสุขุม

นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ระดับ ศ.11 สังกัดคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

(เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

 

12.00 – 13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 17.00 น.           สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ พระราชวังจันทน์

(เวลา 14.30 -14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

 

18.00 น.                       รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และรับประทานอาหารว่างระหว่างการบรรยาย

 

แสดงความคิดเห็น