โรงเรียนสุจริตสร้างเด็กเก่งไม่โกง

DSC03533 (Custom)วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ.เมืองพิษณุโลก นายเดชา  สมบูรณ์พงษ์กิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   ได้นำคณะครู นักเรียน 2300 คน ของโรงเรียน ประกาศเป็นโรงเรียนสุจริต ร่วมปลุกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำความดี สร้างคนดีสู่สังคมไทย โดยจัดให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี  สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกง และพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกงDSC03532 (Custom)

DSC03541 (Custom)

DSC03537 (Custom)ทั้งนี้ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องจาก 225 โรงเรียนทั่วประเทศ และคัดเลือก 12 โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทดลองวิจัยป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้านคือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  ให้โรงเรียนดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริตนำร่อง ปลุกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเป็นที่รู้จัก ภายใน 5 ปี พร้อมขยายสู่ชุมชน สำหรับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1.เราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน และ 3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตว์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น