รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ประชาร่วมใจ สร้างฝายถวายพ่อของแผ่นดิน

Image3

วันนี้( 28 มิ.ย.) นางสุนี อุชชิน นายกสโมสรโรตารีนเรศวร ภาค 3360 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ประชาร่วมใจ สร้างฝายถวายพ่อของแผ่นดิน” ขึ้น บริเวณบ้านท่าหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหินลาด อำเถอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตร หรือเพื่อต้องการครอบครองที่ดินที่ผ่านมาในอดีต ทำให้ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน สภาพดิน ฟ้า อากาศแปรปรวน ทำให้ต้นน้ำลำธารขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เกิดการชะล้างหน้าดินไหลลงสู่พื้นที่ทำกินอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

Image2

Image1

นางสุนี อุชชิน นายกสโมสรโรตารีนเรศวร ภาค 3360 กล่าวว่า  จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นของผืนป่า และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำเพื่ออุปโภคและน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” อีกทั้งหลักการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกหญ้าแฝกและสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ำและการพังทลายของหน้าดิน

Image0

///////

แสดงความคิดเห็น