ส่งเสริมการซื้อขายผ่านเครือข่ายตลาดกลาง

DSC_0503 (Custom)เมื่อบ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก บริษัทบางระกำ เกตุธัญยาค้าพืชผล จำกัด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการจำหน่ายและผลักดันเชื่อมโยงการซื้อขายในตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ภายใต้โครงการกิจกรรมผลักดันการซื้อขายผ่านเครือข่ายตลาดกลางDSC_0495 (Custom)

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายให้กรมการค้าภายใน เร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตลาดกลาง ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตามโครงการต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัทบางระกำ เกตุธัญยาค้าพืชผล จำกัดเป็นตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์ จากตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดกลางให้เกษตรกรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์ต่อไปDSC_0497 (Custom)

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดข้าวเปลือก การจัดนิทรรศการ การให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านการเกษตร การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและสินค้าปัจจัยทางการเกษตร ในราคายุติธรรมให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น