นิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 34มอบทุนนร.พิษณุโลก

DSC_2938วันที่ 18 ตุลาคม 2556  นายประสบสุข  ดีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมนายวิม  เกาเทียม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวยุวรี  เกิดผล  หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ที่เป็นตัวแทนนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาทั้ง 5 คนประกอบด้วย นายนที  นาคทอง  นายไพศาล  เกตุดี  นางสาวณัฐกานต์  ก้านแก้ว  นางสาวศศิประภา  ประสมศรี  และนางสาวปิ่นมณี  อินเสือ  เป็นนักเรียนที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 5  ของจังหวัดพิษณุโลก แล้วไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากในแต่ละจังหวัดจะพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาเพียง 2 ทุน  นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ นิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 34  ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยมอบหมายให้ นางสาวยุวรี  เกิดผล  เป็นตัวแทนในการมอบ  ซึ่งนายประสบสุข ได้กล่าวขอบคุณนายบุญธรรมพร้อมเพื่อนๆ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 5 คนว่าให้นำเงินทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความกตัญญู

แสดงความคิดเห็น