ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในอปท.

IMG_6579วันที่ 16 ธันวาคม 2556 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์โรงแรมท๊อปแลนด์ มีนางทองม้วน พันธุรี นายก อบต.สมอแข กล่าวรายงานIMG_6587

สำหรับโครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในเขตการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นการรณรงค์ขยายแนวความคิดการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ในการ โดยรูปแบบการอบรมเป็นการเสาวนาและการบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างกลไกและแนวทางในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในหัวข้อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต” ผู้อบรมสัมมนาประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลสมอแข และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 47 แห่ง และมีผู้เข้าอบรมสัมมนาทั้งสิ้น 200 คนIMG_6567

แสดงความคิดเห็น