ตรวจโรงสีสมัครร่วมโครงการรับจำนำข้าว

12254วันที่ 4 ก.พ.2557 ที่  โรงสีพันธวัช  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  นายประทีป  ศิลปะเทศ  ปลัดจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานคณะดำเนินงานตรวจรับรองคุณภาพโรงสี/โกดังกลางตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจังหวัดพิษณุโลก  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพโรงสีพันธวัช  ตามเงื่อนไขของโครงการฯ  เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกร  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ  เนื่องจากโรงสีพันธวัชได้ยื่นความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  ปีการผลิต 2556/57  12247โดยได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯกับองค์การคลังสินค้า   ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้เป็นการดำเนินงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงาน  คือ  กรมการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานสรรพากรภาค 7  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้พบว่า  โรงสีพันธวัช  ได้ขอเช่าพื้นที่ของโรงสีธนวัฒน์ไรซ์มิลล์  เพื่อใช้ในการเก็บข้าวเปลือกตามโครงการฯ  โดยได้ขอเช่า ตั้งแต่วันที่ 1  พ.ย. 56 เป็นต้นมา  เป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว  แต่ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการ  ทางคณะทำงานจึงต้องนำนำข้อเท็จจริงเข้าที่ประชุมใหญ่และหาข้อสรุปต่อไป 12250

12244

12239

แสดงความคิดเห็น