นศ.เทคนิคพิษณุโลกคว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ

a01วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ดร.จีระพงษ์  หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก มอบประกาศนีบัตรให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ที่เป็นตัวแทนระดับภาค ไปร่วมแข่งขันงานทักษะฝีมือในระดับชาติ และได้รับรางวัลมาจำนวนมาก สร้างชื่อเสียงให้ทั้งตัวนักศึกษา เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกa03

a04

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานสถาปัตยกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 23 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมชาติ เมื่อวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1.งานทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. นางสาวคฑามาศ ขำสว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2. งานเขียนแบบก่อสร้างระดับปวช. นางสาวกนกภรณ์  คงทอง ได้อันดับที่ 12 3.งานออกแบบระระสั้น ระดับปวส. 1.นายวิทวัส  ศรีใจวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2.นายอภิพันธ์  หาญจิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3.นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณเทพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 4.นายสิริวัทน์  สุขศิริ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

a01

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธีมราช แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันทักษะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ด้านทักษะงานกลุง กัด ตัด ไส ชิ้นงานระดับชาติ นักศึกษาได้รับรางวัลดังนี้  ชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานกลึงระดับชาติ นายชินกฤต  คนหาญ ระดับชั้นปวช.3 มีนายวีระยุทธ  บุตรดา เป็นครูผู้ควบคุมa05

a06

a07

 

 

แสดงความคิดเห็น