เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสว.พิษณุโลก

DSC_0632 (Custom)วันที่  10 มี.ค.57  ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกได้จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 โดยได้เชิญผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาของ จังหวัดพิษณุโลกมาร่วมรับฟังเพื่อ ให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน แข่งขันตามกรอบกติกา ยอมรับในผลการเลือกตั้ง เนื่องจากจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ได้มีการร้องเรียนและร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องสำคัญผิดในข้อกฎหมาย บางเรื่องมีผู้กลั่นแกล้งผู้สมัคร หลายครั้งที่ผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนกระทำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและประชาชนเบื่อหน่าย ขาดความเชื่อถือในกระบวนการการเลือกตั้ง ก่อให้เกิดความแตกแยกในท้องถิ่นนำไปสู่ความขัดแย้ง สาเหตุเนื่องมาจากการขาดความรู้ของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อลดปัญหาเรื่องการร้องคัดค้านการเลือกตั้งและเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยกันเอง ตลอดจนพนักงานและคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งระดับจังหวัดและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นDSC_0620 (Custom)

DSC_0630 (Custom)  ด้านนายชีวินรัฏฐ  แก้ววัฒนะบวร ผอ.กกต.พิษณุโลกกล่าวว่าโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามุ่งหวังจะสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้สมัครไม่ให้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความรัก ความสามัคคีของผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่ายให้เป็นไปในแนวทางสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งกระบวนการสร้างความสมานฉันท์จะสัมฤทธิ์ผลได้ จะต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ คือ ภาคประชาชน ได้แก่ ประชาชนทุกคนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สนับสนุนผู้สมัคร หากบุคคลเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการเลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ จะระงับลงทันที และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องไม่เป็นผู้สร้างเงื่อนไขในการดำเนินการสมานฉันท์ให้เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ควรจะเป็นกลไกที่สนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการสร้างความสมานฉันท์เป็นไปด้วยความราบรื่นDSC_0625 (Custom)

DSC_0626 (Custom)
สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสุรินทร์  ฐิติปุญญา หมายเลข 2 นางเปรมฤดี  ชามพูนท หมายเลข 3 นายฐิติพงศ์ชาญ  ทรัพย์เพิ่มพูนทวี หมายเลข 4 นายสันติ  ศิริสินเลิศ หมายเลข 5 นายวชิระ  แสงสิงห์  หมายเลข 6 นายยอด  นาคหวัง หมายเลข 7 นายนิธิทนันท์  ก้าวศรีสุริยะธาดา หมายเลข 8 นายสำเริง  สุขรุ่งเรือง และหมายเลข 9 นายเศรษฐา  สุทธิหล่อ

แสดงความคิดเห็น