นอกเขตจังหวัดมาใช้สิทธิน้อยมาก

a (2)ผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสว.ของจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 มีนาคม 2557

1.นอกเขตจังหวัด
– หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จว.พิษณุโลก มีผู้มาลงทะเบียน 8,692 คน ผู้มาใช้สิทธิ 512 คน  คิดเป็น 5.89 %
2.ในเขตจังหวัด 9 แห่ง  ดังนี้
2.1 อ.เมือง -ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ อ.เมือง มีผู้มาลงทะเบียน 302 คน  ผู้มาใช้สิทธิ 282 คน คิดเป็น 93.37 %
2.2 อ.วังทอง -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.วังทอง มีผู้มาลงทะเบียน 48 คน ผู้มาใช้สิทธิ 42 คน  คิดเป็น 87.5 %
2.3 อ.บางระกำ -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.บางระกำ มีผู้มาลงทะเบียน 38 คน ผู้มาใช้สิทธิ 37 คน คิดเป็น 97.36 %
2.4 อ.นครไทย – ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.นครไทย  มีผู้มาลงทะเบียน 79 คน ผู้มาใช้สิทธิ 50 คน  คิดเป็น 63.29 %
2.5 อ.พรหมพิราม -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.พรหมพิราม มีผู้มาลงทะเบียน 21 คน ผู้มาใช้สิทธิ 20 คน  คิดเป็น 95.23 %
2.6 อ.บางกระทุ่ม -ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.บางกระทุ่ม มีผู้มาลงทะเบียน 27 คน ผู้มาใช้สิทธิ 24 คน คิดเป็น 88.88 %
2.7 อ.เนินมะปราง – ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.เนินมะปราง มีผู้มาลงทะเบียน 9 คน ผู้มาใช้สิทธิ 9 คน  คิดเป็น 100 %
2.8 อ.ชาติตระการ – ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.ชาติตระการ มีผู้มาลงทะเบียน 11 คน ผู้มาใช้สิทธิ 11 คน  คิดเป็น 100 %
2.9 อ.วัดโบสถ์ –  ศูนย์ประสานแผน ฯ อ.วัดโบสถ์  มีผู้มาลงทะเบียน 11 คน ผู้มาใช้สิทธิ 10 คน  คิดเป็น 88.82 %

สรุป
นอกเขต  ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 512 คน คิดเป็น 5.89 %
ในเขต ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด     485 คน  คิดเป็น 88.82 %a (6)

แสดงความคิดเห็น