กองทัพภาคที่ 3 พร้อมรับเหตุอุทกภัย

DSC_0006เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.ค. 2557 ที่สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารช่างที่ 302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโท ปรีชา  จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ออกปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีนโยบายบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำDSC_0004 ในปีงบประมาณ 2557 กองทัพบกได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 59 แผนงาน วงเงิน 400 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา ต่อมาทางผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติให้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกองทัพบก เพิ่มจำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 1,204 ล้านบาทเศษ โดยแบ่งออกโครงการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามความเร่งด่วน กลุ่มที่ 1 คือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดยกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 881 ล้านบาทเศษ จะดำเนินการในห้วง เดือนกรกฎาคม – กันยายน2557 กลุ่มที่ 2 คือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดยกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 8โครงการ งบประมาณ 322 ล้านบาทเศษ จะดำเนินการในห้วง ตุลาคม 2557-มกราคม 2558DSC_0002

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนากว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในความเร่งด่วน 1 วงเงินงบประมาณ 116ล้านบาทเศษ ทางกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดสรรให้ทางกรมทหารช่างที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 302 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 8 ดำเนินการในส่วนความเร่งด่วนที่ 2 วงเงินงบประมาณ 104 ล้านบาทเศษจะดำเนินการต่อไป ในการขุดลอกขยายคลอง ขุดลอกลาห้วย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้มลิง และขุดล่องน้ำดักตะกอนDSC_0019

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันน้ำท่วม แก้ปัญหาภัยแล้ง และสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับประชาชนประมาณ 165,000 คน 223 หมู่บ้าน และพื้นที่ประมาณ 71.500 ไร่ ในวันนี้จึงได้จัดให้พิธีจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขึ้นเพื่อเดินทางไปดำเนินการตามโครงการที่ทางกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบDSC_0036

ด้าน พลโท ปรีชา  จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในส่วนความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือสาธารณภัยต่างๆ ทางกองทัพบกได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันที ไม่ต้องรอคำสั่งส่วนกลางหากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมอยู่เสมอในการช่วยเหลือประชาชน เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.เชียงราย ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และยังคงช่วยเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้.DSC_0044

……………………………………

 

แสดงความคิดเห็น