ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6

430154วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ร้ตนาแกรนด์คอนเวนชั่น ห้องลิลลี่ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ได้มีการอธิบายเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการบังคับใช้มาตรการ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์ รองอธิการบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวรุ่งระวี โสขุมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร430155
ศาลเยาวชนและครอบครัว มีภารกิจและพันธกิจที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ ของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง มากกว่าการมุ่งเน้นที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดเพียงประการเดียว ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง การเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจน มาตรการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความรุนแรงมากกว่าการลงโทษ การประชุมคณะกรรมการคณะ ผู้พิพากษาสมทบ และการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ทั้งในส่วนของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นโอกาสดีต่อผู้ปฏิบัติงานคือผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรม จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ หยิบยกปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตลอดจนข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ผู้เข้าร่วมประชุม และสัมมนา นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานในฐานะผู้พิพากษาสมทบเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6 ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก โดยสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป430156

430162
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น