เปิดลานเพลิน เดินเล่นที่ต.ปากโทก

00505นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากโทก ในกิจกรรม “ลานเพลิน เดินเล่น เน้นเรียนรู้ อยู่อย่างแบ่งปัน สร้างสรรค์ความสุข”00504
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากโทก ในกิจกรรม “ลานเพลิน เดินเล่น เน้นเรียนรู้ อยู่อย่างแบ่งปัน สร้างสรรค์ความสุข” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชนปากโทกทั้งหมู่บ้าน จำนวน 150 คน 00509
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมในกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างรอบด้านในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์สร้างโอกาสให้เด็กได้เติบโตพัฒนาตามวัยมุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว ชุมชน เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชิตและเต็มตามศักยภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน และทำร่วมกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อส่งเสิรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จากพี่สู่น้อง และถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
โดยบรรยากาศภายในงาน มีการเปิดบูธวาดภาพระบายสีตุ๊กตาจากปูนปาสเตอร์ การประดิษฐ์ดอกไม้ และบูธให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา นอกจากนี้ยังมีรถห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักงาน กศน.มาไว้บริการให้เด็ก และเยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือนับได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมาก00501 00503 00513 00517

แสดงความคิดเห็น