ค่ายภาษาญี่ปุ่นนักเรียนภาคเหนือตอนล่าง

11831376_1033108983388225_1924984574_oค่ายภาษาญี่ปุ่นนักเรียนภาคเหนือตอนล่างเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นด้วยการเรียนรู้ผ่านการกระบวนการ “คิดและทำเพื่อสังคม” แก่นักเรียนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก11852987_1033108773388246_962204837_o ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติภาระงาน (Japanese Camp : Task-based Learning approach ) ในหัวข้อ คิดและทำเพื่อสังคม แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีกิจกรรมที่แบ่งกลุ่มนักเรียนในการคิด สืบค้นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่ได้เรียนในโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น ได้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ สืบค้นความรู้รอบตัวและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตื่นตัวในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น มีความพร้อมและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนจากต่างโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนักเรียนและครูในโรงเรียนเครือข่าย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 13 โรงเรียน จำนวน 74 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิษณุโลก11852855_1033108836721573_917604763_o

11853073_1033108973388226_1066081430_o ……………………………………………………… วรางคณา อนันตะ / ภาพ/ข่าว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

แสดงความคิดเห็น