รร.ฉ.ส.มอบอุปกรณ์การเรียน-สอนให้รร.ตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ

12041382_1055115711187552_6625363_oเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก นายศาศวัต ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมคณะครู นักเรียน ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่คระครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2558 ภายใต้คำขวัญของโรงเรียน “ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ “11995356_1055115987854191_290049886_o วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย เมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ให้เยาวชนได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ ให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข12020679_1055116517854138_858751539_o ในปีนี้โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้จัดทำโครงการพี่ให้น้อง มีการรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่น้องนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2522 โดยเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 57 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย และผู้ดูแลเด็ก 2 คน 12041535_1055117894520667_1312534270_oด้านนายฐิติวัสส์ นิรมล ประธานสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ฝากถือเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันว่า “ สำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ก็อยากให้เยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และหาประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนด้วย เราจะได้มีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตดูแลตัวเอง ได้เมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก เราจะได้รู้เท่าทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีครับ” …………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น