พิธีเทคอนกรีตหล่อเสาเข็มเอกตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1443784225545เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณลานหน้าพระราชวังจันทน์ พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และผู้ช่วยศาตราจารย์ระเบียบ พิธรัตน์ พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 และคุณจุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกระทำพิธีเทคอนกรีต หล่อเสาเข็มเอก เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการเริ่มการก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์1443784181102

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสมัยอยุธยาตอนต้น มีเครื่องยอดเป็นปรางค์ 5 ยอด ขนาดอาคารกว้าง 12 เมตร ยาว 49 เมตร ออกแบบโดยอาจารย์วงศ์ฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม1443784231380

1443784189422ซึ่งการก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทน์นี้ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างจากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในชั้นฐานราก ซึ่งเป็นเสาเข็มแบบเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม./50 ซม./และ 60 ซม. ตามลำดับ ความลึก 15 เมตร จำนวน 159 ต้น การก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี1443784197138

จากนั้นพลเอกสาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำไปปลูกในโครงการปลูกต้นไม้พื้นที่แหล่งน้ำและป่าชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ โดยต้นไม้ที่ดำเนินการปลูกมีทั้งสิ้น 11 ชนิด จำนวน 322 ต้น ประกอบด้วยต้นเสลา ต้นราชพฤกษ์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นลีลาวดีขาวพวง ต้นจันทน์ ต้นกันเกรา ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นตะเคียนทอง ต้นประดู่  และต้นปีบ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และความสวยงาม ภายในพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทน์ต่อไป1443784242043..

แสดงความคิดเห็น