มอบป้ายทองดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดีเด่นให้อบต.วัดจันทร์

331594กรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานมอบรางวัล 5s of the year 2015 ในโครงการป้ายทองทดแทนพระคุณองค์การเพื่อพ่อของแผ่นดินองค์กรต้นแบบที่มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดีเด่นแห่งปี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์331593

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2559 ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายวันชัย เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการรับมอบรางวัล “5s of the year 2015” ในโครงการป้ายทองทดแทนพระคุณองค์การเทิดพ่อของแผ่นดิน องค์กรต้นแบบที่มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดีเด่นแห่งปี 2558 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.กัณทิมา เซรีน่า ไวแอทท์ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานเดินทางมามอบป้ายทองให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จำนวน 2 ป้ายคือป้ายทองทดแทนคุณองค์การเทิดพ่อของแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และป้ายทองทดแทนพระคุณองค์การเทิดพ่อของแผ่นดินของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์331597

นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์มีการเริ่มนำ 5ส.มาใช้ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันโดยมีดร.กัณทิมา เซรีน่า ไวท์แอทท์ ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำตรวจติดตามและประเมินผลจนกระทั่งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาองค์กรมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน 5ส. เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐานคัดเลือกให้ได้รับป้ายทองเกียรติยศถึง 2 ป้ายด้วยกัน331598

ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมคนในองค์กรเชิงบวกเพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านพร้อมกับการพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามหน้ามารับบริการเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชนควบคู่กันไปอันจะนำไปสู่กระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงานงบประมาณภาครัฐลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนลดความสูญเปล่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ต่างๆโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น