จ.พิษณุโลกจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

12736100_928745697174360_1260330298_nวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสมพร ทัดแพ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 62 โดยมี นายกองเอก ชูชาติ กีฬาแปง ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายกองเอก พงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน12665816_928746020507661_1217361888_n

12714320_928746057174324_2013034157_nทั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติดังเช่นทุกปี โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดทั้ง 10 กองร้อย พร้อมทั้ง ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ภายในงานดังกล่าวมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี มอบของที่ระลึกให้ผู้แทนกองร้อย อส.จ/กองร้อย อส.อ. จำนวน 10 กองร้อย และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก อส.ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีจำนวน 82 ทุน  12714286_928745670507696_1315442264_nสำหรับวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ทางราชการได้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนและสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยคัดเลือกและทำการฝึกราษฎรอาสาสมัครเข้าประจำกอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ทั้งในยามปกติและสงครามต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 62  โดยปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับกองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก มีกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด 1 กองร้อย และกองร้อยรักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ 9 กองร้อย รวมทั้งสิ้น 211 นาย ปฏิบัติงานในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานด้านการข่าว งานมวลชนสัมพันธ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ตลอดจนการปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบันเทิง สถานประกอบการ แหล่งมั่วสุม และการปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย.12713915_928746013840995_1355720025_n

12695889_928745660507697_449894393_n

12737107_928745657174364_1462437748_o

แสดงความคิดเห็น