ระดมความเห็นวางผังเมืองรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020

S__7897095วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่2 ตามโครงการวางและจัดผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีบริษัท เอเชีย แพลนนิ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และมีทั้งหน่วยงานต่างๆมาร่วมงานทั้งสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาพลเมืองและประชาชนทั่วไป ณ.ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมืองพิษณุโลกS__7897114

แผนการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 นี้เพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่นผู้นำอาชีพและประชาชนโดยนายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้จัดการโครงการชี้แจงโครงการพอสังเขป จังหวัดพิษณุโลกถูกกำหนดตำแหน่งและบทบาทให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนและศูนย์การขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนล่างตามนโยบายความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ASEAN Security Community (ASC); ASEAN Economic Community (AEC),GMS Economic Corridors(East-West Economic Corridors-EWEC)และACMECS:Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy และตามนโยบาย ระดับประเทศและระดับจังหวัดได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 ผังภาคเหนือ พ.ศ. 2600 ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฉบับที่ 2S__7897101

ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม ผู้ช่วยโครงการ ให้ความสำคัญในแผนการพัฒนาเมืองพิษณุโลกว่า อยากให้ลูกหลานนั้นทำงานในบ้านเกิด ไม่ย้ายไปทำงานในเมืองหลวง หรือตัวเมืองจังหวัด ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจและร่วมมือกันทั้งทุกส่วนในจังหวัดให้เป็นไปทำแผนงาน โดยจะสร้างให้ทุกอำเภอมีความเจริญเติบโตเทียบเท่ากันในทุกอำเภอเทียบเท่าอำเภอเมืองทั้งในด้านอุตสาหกรรม  มีแหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ เพราะต่างอำเภอส่วนใหญ่ในพิษณุโลกนั้นเป็นพื้นที่การเกษตร ดังนั้นถือว่ามีวัตถุดิบในการผลิตแต่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม แต่เน้นยำการใช้ประโยชน์ที่ดินเน้นเมืองกระชับหรือการขยายเมืองนั้นเอง แต่การขยายเมืองนี่ไม่ใช้การขยายของพื้นที่แต่จะใช้พื้นที่ตามหลังอาคารพาณิชย์ที่ว่างเปล่าให้เต็มที่และกระชับเพื่อรองรับกับระบบขนส่งที่ตั้งไว้ และมีศูนย์การพัฒนาทุกอำเภอ อำเภอละ2-3ที่ โดยโครงการได้วางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้ว แต่ละที่จะตั้งในเขตตัวเมืองและเขตชานเมือง อ.ชาติตระการ ศูนย์การพัฒนาอยู่ที่บ้านป่าแดงและชานเมืองชาติตระการ อ.วัดโบสถ์ ศูนย์คลองข้าง ศูนย์บ้านท่างาม ศูนย์อ.วัดโบสถ์

00089

จากนั้นในการระดมความคิดเห็นนั้นได้ดำเนินการโดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน ผู้เชี่ยวชาญสาขาการมีส่วนร่วมโดยกล่าวว่า โครงการผังเมืองรวมพิษณุโลกนี้มีความพิเศษตรงการวางแผนลงลึกไปยังระดับอำเภอ วางนโยบายผังเมืองที่พิเศษ ทั้งผังเมือง 10ผัง. และผังระดับอำเภอที่เชื่อมโยงกับจังหวัดซึ่งลักษณะการวางแผนนี้ในประเทศไทยมีแค่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ยังไม่ประกาศใช้ ตามด้วยจังหวัดพิษณุโลก มีทฤษฎีแนวคิด Smart growth การเติบโตอย่างชาญฉลาดS__7897103

 

ทางโครงการมีการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่จะมองดูจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสจะยกตัวอย่าง ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็งของจังหวัดคือมีข้าวเป็นฐานเศรษฐกิจ มีศักยภาพในการแข่งขันสูง จุดอ่อน ขาดแรงงานที่มีความรู้เฉพาะทาง โอกาสคือมีนโยบายAEC ด้านการพัฒนาฝึกอมรม การศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุปสรรคคือการแข่งขันทางการตลาดเมื่อเปิดตลาดเสรีAEC

S__7897115

แผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 1.)จะสร้าง Down town Center ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมือง ได้แก่พื้นที่ commercial center ของเทศบาลนครพิษณุโลก มีจุดรวมการขนส่งทางรถไฟและถนนของภาคเหนือตอนล่างเป็นstation (สถานี)หลักของhigh speed rail lineสายกรุงเทพ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ในอนาคตจะเป็นศูนย์รวมของแหล่งงาน บริษัทขนสดใหญ่. โรงแรม. การศึกและที่พักอาศัยของคนในรุ่นmillennium (กลางคน)

2.)Suburban Center ศูนย์เศรษฐกิจชานเมือง กำหนดให้ในระดับอำเภอที่มีคุณภาพโดยเฉพาะด้าน residential ประกอบไปด้วย อพาร์ตเมนต์. บริการ การศึกษา แหล่งงานใกล้กับที่พักอาศัยสามารถเดินไปทำงานได้

3.) Urban Center ศูนย์พาณิชยกรรมเมือง ที่ตั้งอยู่รอบดาวน์ทาวน์ พื้นที่นี้กำหนดให้เป็นศูนย์พาณิชย์ผสมผสานกับกิจกรรม เป็นแหล่งจ้างงานแหล่งการขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพ. ยังเป็นพื้นที่ของสถานีรถไฟ สถานีการขนส่งมวลชนS__7897104

4.) General Urban Center ศูนย์ที่อยู่อาศัยผสมผสานพาณิชยกรรมกำหนดให้เป็นmix use of residential and commercial ที่มีคุณภาพของจังหวัด ระบบสัญจรทันสมัย

5.) Commercial and logistics Center ศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์ ได้แก่ ศูนย์โลจิสติสก์เต็งหนาม ศูนย์โลจิสติสก์สี่แยกอินโดจีน ศูนย์จิสติสก์บึงพระ

6.)University and innovation Center ศูนย์พาณิชยกรรมและนวัตกรรม ได้แก่ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกS__7897106

เมื่อทุกคนในการประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้สอบถามและความคิดเห็นต่างๆเพื่อเป็นได้ทำการปรับปรุงแก้ไขหรืออาจเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับโครงการได้

……………………………………………………………………………………………………………………..

รายงานโดย…..น.ส.นิโลบล  คำชนแดน นิสิตชั้นปี 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร / นศ.ฝุกงานพิษณุโลกฮอตนิวส์

แสดงความคิดเห็น