กกพ.เขต 2 พิษณุโลก…กับบทบาทภารกิจคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

????????????????????????????????????

เมษายน 2559 พิษณุโลกฮอตนิวส์ได้สัมภาษณ์นายเรืองชัย  สงสำเภา ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 ( พิษณุโลก ) หรือ กกพ.เขต 2 ในบทบาทหน้าที่การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ ให้ได้รับการบริการตามมาตรฐาน เป็นหน่วยงานอิสระ ที่ขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน ชุมชุน และประชาชน ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม

นายเรืองชัย  สงสำเภา ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 ( พิษณุโลก ) หรือ กกพ.เขต 2 เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ซึ่งแยกงานนโยบาย งานกำกับดูแลและประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นในการบริหารกิจการพลังงาน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีหน้าที่ป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน

????????????????????????????????????

ขณะที่ส่วนภูมิภาค ตามมาตรา 98 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอีกไม่เกินสิบคน ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ใช้พลังงานในแต่ละเขต มีวาระ 4 ปี ใน ส่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 ( พิษณุโลก ) มีกรรมการมาจาก 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.น่าน จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.ตาก และ ภาคเอกชนจากสภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก หอการค้าจ.พิษณุโลก โดยมีผอ.กกพ.เขต 2 ( พิษณุโลก ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ให้คำปรึกษาแก่กกพ.ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอมาตรการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการพลังงาน ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและแก้ไขเรื่องร้องเรียน

????????????????????????????????????

นายเรืองชัยเผยต่อว่า ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 ( พิษณุโลก ) มีกรรมการเข้าสู่ชุดที่สองแล้วในปัจจุบัน ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประจำเขต ในภารกิจหลักประกอบด้วย 1.การับคำขอใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ให้โรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตยกเว้น การติดตั้งไซล่าลูฟ หรือ โซล่าเซลที่ติดบนหลังคาบ้านเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ มีประชาชนมายื่นขอใบอนุญาตติดตั้งโซล่าลูฟจำนวน 282 ราย

????????????????????????????????????

2.การคุ้มครองผู้บริโภค ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 2 ที่มีตัวแทนจากประชาชนทั้ง 8 จังหวัดเป็นคณะกรรมการ ที่ผ่านมา การร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ การขอขยายขอบเขตไฟฟ้า คณะกรรมการฯก็จจะร่วมพิจารณา ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ อาทิ ประชาชนมาร้องเรียนเรื่องค่าไฟฟ้าแพงกว่าปกติ ก็จะประสานกับกฟภ. เข้าตรวจสอบการทำงานของมิเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของบ้านผู้ร้องเรียน ซึ่งก็เคยมีกรณีพบว่า มีกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้เป็นต้นเหตุของค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น

????????????????????????????????????

  1. ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขของกองทุน ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 กำหนดให้โรงไฟฟ้าตั้งแต่ 1 เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในส่วนรับผิดชอบของกกพ.เขต 2 ( พิษณุโลก ) พื้นที่ 8 จังหวัด มีโรงผลิตไฟฟ้า 49 แห่ง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้า จะหักเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้ในการบริการจัดการในพื้นที่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ หักเข้าหน่วยละ 2 สตางค์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ชีวมวล หักเข้า 1 สตางค์ โซล่าเซลล์ หักเข้าหน่วยละ 1 สตางค์ ใน 49 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าของกกพ.เขต 2 นั้น มีกองทุนไฟฟ้าประเภท ข. ปีละ 1-50 ล้านบาท จำนวน 4 กองทุน เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาทิ เขื่อนภูมิผล เขื่อนสิริกิติ์  ซึ่งส่วนนี้ สำนักงานกกพ.เขต 2 จะเข้าไปเป็นเลขาลุการและกรรมการกองทุน ที่เหลือ 45 กองทุนฯ อยู่ในประเภท ค. ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี เป็นโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล โซล่าเซล   ในส่วนนี้ สำนักงานกกพ.เขต 2 จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา????????????????????????????????????

สำหรับโรงไฟฟ้าในจ.พิษณุโลก ที่มีการผลิตและจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปัจจุบันมี 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ เขื่อนนเรศวร กำลังผลิต 8 เมกกะวัตต์ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก กำลังผลิต 21 เมกกะวัตต์ และ บริษัทพิษณุโลกผลิตไฟฟ้าจำกัด กำลังผลิต 20 เมกกะวัตต์

????????????????????????????????????

ส่วนการให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนด้านหลังงานต่าง ๆ นั้น แม้ว่า สำนักงานกกพ.เขต 2 พิษณุโลก จะมีที่ตั้งอยู่ที่จ.พิษณุโลก แต่การดูแลและบริการประชาชนได้ประสานกับพันธมิตรคือ พลังงานจังหวัด ที่มีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัด และมีคณะกรรมการ ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดเช่นกัน สำหรับประชาชนที่มีปัญหาเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า การขอใบอนุญาตโรงงานไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 ( พิษณุโลก ) เลขที่ 59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 1 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-252924 โทรสาร 055-252925  E-mail  [email protected] เว็ปไซด์ www.oere2.com

????????????????????????????????????

 

 

 

แสดงความคิดเห็น