ผลิตน้ำดื่มจำหน่ายทำรายได้ให้โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

13569855_1221045194594602_128974689_o (1)โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วไป เมื่อปีงบประมาณ 2557 ซึ่งทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เรื่อง “น้ำ” อุปโภค ของโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของประชาชน และเยาวชนในวัยศึกษา ให้มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น13570036_1221045117927943_1455397322_o ว่าที่ ร.ต. โอรส นันทเมธีธิปพงษ์ ครูที่ปรึกษาโครงการฯ บอกว่า “โรงเรียนได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 นำรายได้แบ่งเป็นปันผลให้นักเรียน ในอัตราส่วน 100 ให้นักเรียน 40 ให้โรงเรียน 40 และเป็นค่าดำเนินการจัดหาวัสดุในการบรรจุ 20 โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในเขตบริการ และผู้ปกครองเด็กมาอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยกำไรเดือนละ 7,000 บาท ” ด้าน นายอติวิชญ์ อินทา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เล่าว่า “การทำน้ำดื่มสะอาดออกจำหน่ายของโรงเรียน จากน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองจากเครื่องกรอง จะส่งขวดเปล่าที่สะอาด มาจากห้องหนึ่ง นำมาบรรจุน้ำในหัว 20 หัวต่อการเปิดน้ำ 1 ครั้ง เมื่อน้ำไหลเต็มขวด นำไปปิดฝา แพ็คใส่ถุง นำออกจำหน่ายให้กับแม่ค้าในโรงเรียน และชุมชนที่ติดต่อมา ทางเราก็จะทำไปส่ง ในราคาขายส่ง โหลละ 40 บาท รายได้ที่ได้รับจะนำมาแบ่ง จาก 100 % นำให้โรงเรียน 40 % นำเข้าเป็นกองทุนดำเนินการ 20 % และแบ่งเป็นปันผลให้กับนักเรียน 40 % ครับ” 13569967_1221045207927934_1591965138_oนับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่โรงเรียนมีการจัดการน้ำดื่มเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์ แบรนด์ “น้ำดื่มตรา โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ” พร้อมกันนั้นโครงการฯ ยังมีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอย่างเพียงพอ สำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการทำกิจกรรต่างๆ ของโรงเรียน และยังสามารถผลิตให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มได้อีกด้วย13523797_1221045157927939_675268942_o. ………………………………………… วรางคณา อนันตะ / ข่าว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

แสดงความคิดเห็น