ชาวตำบลท่าสะแกอ.ชาติตระการ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

197498วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่ารักแผ่นดิน ตำบลท่าสะแก ประจำปี 2559 โดยมีนายสว่าง ขัดทะมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด. 315 กรมทหารช่างที่ 3 นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรม 197487
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษ์แผ่นดินตำบลท่าสะแกประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้ประชาชนในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เป็นการดูดซับน้ำธรรมชาตินำความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชน เพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสะแก197488

197493

197494

197495

197497
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055-259565

แสดงความคิดเห็น