ชุดจัดระเบียบสังคมจ.พิษณุโลกปิดคำสั่งปิดร้าน APEX (มิตเซล) 5 ปี

34270วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ร้าน APXE (มิตเซล) โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกนำ โดย ฝ่ายทหาร ม.พัน 9 ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพิษณุโลก สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมปิดประกาศคำสั่งปิดสถานประกอบการร้าน APEX (มิตเซล) 5 ปี 34268เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกพร้อมชุดจัดระเบียบสังคมได้เข้าตรวจสอบ ร้าน APEX (มิตเซล) และ ได้จับกุมตัว นายประสิทธิ์ แสงสี อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 1 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยกล่าวหาว่า ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ และขายเครื่องดื่มตรากอฮอให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการพศ 2509 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ. ศ. 2551 เหตุเกิดที่ ร้านAPEX (มิตเซล) เลขที่ 38 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก34271ซึ่ง นายประสิทธิ์ แสงศรี ที่แสดงตนเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลร้าน ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และศาลแขวงพิษณุโลกได้มี คำสั่งพิจารณาพิพากษาตามคดีหมายเลขดำ ที่ 1230/ 2559 คดีหมายเลขแดงที่ 112 4/2559 ว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องพิพากษาให้จำคุก 1 เดือนปรับ 9000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปีและข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์จำนวน 73 คน ให้การรับสารภาพว่า ได้มานั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใน ร้าน APEX ตั้งแต่ระหว่างเวลา 21.00 น. เป็นต้นมา จนกระทั่งมีเจ้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วจับกลุ่มผู้ดูแลร้านดังกล่าวซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดฝ่าฝืน ตามข้อ 4 (1) และ (2) แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งให้ นายวิชญา จิริยะไชยกุล ผู้แทนของบริษัท ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (มิตเซล) และ นายประสิทธิ์ แสงศรี ผู้ดูแลร้าน ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อพิสูจน์ว่ามิได้กระทำการตามข้อกล่าวหาดังกล่าวตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการที่จังหวัดกำหนดให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว ปรากฏว่านายประสิทธิ์ แสงศรี มิได้ทำหนังสือโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด34266 แต่นายวิชญา วิริยะไชยกุล ได้ยื่นหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงหลักฐานให้จังหวัดทราบแล้ว ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาคำชี้แจงข้อเท็จจริงและคำโต้แย้งแสดงหลักฐานของ นายวิชญา วิริยะไชยกุล และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าคำชี้แจงแสดงหลักฐานดังกล่าวไม่มีผลทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สามารถหักล้างข้อกฎหมายในกรณีดังกล่าวได้ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 และความในข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 จึงสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการร้าน APEX (มิตเซล) ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลา 5 ปีโดยคำสั่งนี้ให้เป็นที่สุดและหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งนี้ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 368 และมีความผิดตามข้อ 2 (1) แฮนด์คำสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกฉบับนี้ ท่านอาจพิจารณาใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองพิษณุโลกได้ตามความ ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ. ศ. 2542 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณวันที่ 27 กันยายน 2559 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก34267

34269
ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก รายงาน 055/259565

แสดงความคิดเห็น