ร่วมปลูกป่า ในวันรักต้นไม้ ที่ป่าชุมชนบ้านห้วยกอก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

14786870_1296804570331663_1643750077_oบ่ายวันที่ 21 ต.ค.59  ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยกอก ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 14807939_1296831600328960_1936316542_oทั้งนี้ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่าวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแรง ร่วมใจ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยอันประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย14725262_1296832026995584_351609090_o อีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี น้อมเกล้า ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน เป็นการปลูกจิตสำนึก ให้มีความรัก หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่มีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในการฟื้นฟูป่า สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ ประกอบด้วย ต้นสัก พะยูง ตะเคียน อินทนิลน้ำ ประดู่ ขี้เหล็ก สะเดา เพกา มะขวิด ไผ่ และอื่นๆ รวม 1,589 ต้น14813035_1296832576995529_1213100829_o

14796144_1296835766995210_1872860926_o

14799792_1296835613661892_1342657384_o

14724204_1296835476995239_4271794_o

แสดงความคิดเห็น