อบจ.พิษณุโลกขุดลอกวัชพืชคลองสระโคล่ต.หัวรอ

received_1152837231431871วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอนุชา น้อยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี ประเชิญ เพชรจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” received_1152836658098595ณ คลองบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ received_1152836428098618ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) ให้แก่ประชาชน และกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืชต่างๆ ในแหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำวัชพืชมาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ ทำปุ๋ย เครื่องจักรสาน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวreceived_1152836614765266 อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำอันนำไปสู่การลดปัญหาการลุกล้ำทางน้ำและที่สำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป ภายในโครงการดังกล่าวมี นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในตำบลหัวรอ ร่วมพิธีเปิดโครงการจำนวนมากreceived_1152836444765283
สำหรับคลองสระโคล่ ตำบลหัวรอ ถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวตำบลหัวรอและตำบลใกล้เคียงใช้อุปโภคบริโภค ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับในพื้นที่ตำบลหัวรอได้ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลหัวรอ จึงขอรับการสนับสนุนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองสระโคล่ จำนวน 91 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หากดำเนินการขุดลอกวัชพืชแล้วเสร็จจะส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวรอ ได้รับประโยชน์ 350 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ไร่
ทั้งนี้สำหรับในปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีแผนงานดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวม 6 อำเภอ จำนวน 13 โครงการ รวมพื้นที่ดำเนินการ 575 ไร่ รวมระยะทาง 636 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 โครงการพื้นที่ 128 ไร่ , อำเภอวังทอง จำนวน 5 โครงการ พื้นที่ 246 ไร่ , อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ 10 ไร่ , อำเภอพรหมพิราม จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ 57 ไร่, อำเภอบางระกำ จำนวน 2 โครงการ พื้นที่ 87 ไร่ และอำเภอเนินมะปราง จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ 37 ไร่ หากดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะมีประชากรได้รับประโยชน์ จำนวน 26,260 คน และมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวนกว่า 19,040 ไร่.
——————————————————

แสดงความคิดเห็น