อบจ.พิษณุโลก จัดค่ายเยาวชนศิลปะกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่อช.ภูหินร่องกล้า

15540441_1160658183983109_1313549743_oอบจ.พิษณุโลก จัดโครงการค่ายเยาวชนศิลปะกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านศิลปะและปลูกฝังความรักและหวงแหนธรรมชาติ 15608379_1160658160649778_1413759446_oเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนศิลปะกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 15536612_1160658020649792_222664759_oโดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกทักษะด้านศิลปะการวาดภาพให้กับเด็กและเยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดจินตนาการที่มีต่อธรรมชาติออกมาเป็นงานศิลปะ ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน15608601_1160658077316453_432726999_oอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนได้รู้จักการทำงานเป็นทีม เป็นกลุ่มเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายในโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้น ป.5-6 และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 -3 , เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39 และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวม 18 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 188 คน ครูผู้สังเกตการณ์ จำนวน 22 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ15609011_1160658073983120_669794519_o. ———————————-

แสดงความคิดเห็น