อบจ.แถลงผลการพัฒนาศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ในรอบ 1 ปี

1วันที่ 20 ธ.ค.2559 ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนางนาตยา กรณียกิจ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนสรุปผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนได้รับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาพระราชวังจันทน์ หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทน์และการบริหารจัดการอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศ5

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ จำนวน 128 ไร่เศษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา เช่น สร้างประตูทางเข้า, ป้ายพระราชวังจันทน์, ป้ายศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ , ถนน , ลานจอดรถ, ไฟฟ้าแสงสว่าง, ป้อมยาม, รั้ว, อาคารร้านค้า, ห้องสุขา, ปรับปรุงอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และอาคารอนุรักษ์ 2 หลัง เป็นต้น กระทั่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงพระสุหร่ายพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลอง ณ วัดวิหารทอง ทรงปลูกต้นจัน ทรงเปิดป้ายศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภายในศูนย์ฯ ต่อมาศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 –16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม ขณะนี้มีผู้เข้าชมกว่า 80,000 คน3

สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญประกอบด้วย คำสั่งกรมศิลปากร ที่ 880/2557 เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกระทำการแทน/การออกหนังสืออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก กับการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่โบราสถานพระราชวังจันทน์ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาในอนาคต และการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์ ซึ่งผู้ที่จะใช้สถานที่ในการจัดงาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวก็สามารถขออนุญาต แต่ละครั้งได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวต่อไป6

4

 

/////////////

แสดงความคิดเห็น