สัมมนาผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างสู่ยุคอุตสาหกรรม SMEs 4.0

dsc01140วันที่ 21 ธันวาคม 2559  ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางสาวนิสากร  จงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0” และมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาลและการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 ให้ผู้ประกอบการ SMEs  ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งดูแลรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัด พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 700  คน เพื่อจะได้ทราบและเข้าถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ทิศทางอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ Thailand 4.0/ Industry 4.0 และ SMEs 4.0 เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมdsc01143

นางสาวนิสากร  จงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า  เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ ประเทศไทย 4.0 ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงสนองนโยบายการขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมด้วยการผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงถ่ายทอดแนวนโยบายให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้เข้าถึงและได้รับการบริการของหน่วยงานของรัฐ  ในการร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางด้านธุรกิจ  ทั้งในด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห่อบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่สะดุดตา เป็นที่ยอมรับของตลาดในวงกว้าง และสามารถขายสินค้าได้มากเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายdsc01126

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางกระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ผ่านประชารัฐและเศรษฐกิจชุมชน โดยช่วงแรกเริ่มจากพัฒนาประชาชนให้ผลิตสินค้า โอทอป พัฒนาสู่ธุรกิจ SMEs สู่อุตสาหกรรม ตามลำดับ  วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยกทีมหน่วยงานกว่า 10 หน่วยงานมาตั้งบูธให้คำปรึกษาด้านการเงิน การเจรจาหนี้ และการรับบริการต่างๆ เพื่อกระตุ้นด้านการลงทุนการขยายผลทางการตลาดให้ก้าวออกจากชุมชนสู่ระดับประเทศ   พร้อมกันนี้ ได้ให้ผู้ประกอบการจากทั้ง 5 จังหวัด ออกบูธจำหน่ายสินค้า โอทอป ของดีของแต่ละจังหวัดอีกด้วยdsc01152

dsc01163

แสดงความคิดเห็น