พิธีเปิดกีฬา “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2

อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ภายในพิธีดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าสวนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดพิษณุโลก ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมไปถึงปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง รักการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาและใช้ความรู้ความสามารถในด้านกีฬาเพื่อศึกษาต่อในสถานศึกษาที่รองรับการฝึกฝนการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ตัวแทนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไปในอนาคต สำหรับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจำนวน 2,500 คน โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ฟุตบอล 11 คน, ฟุตซอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอล และเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560” ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

——————————————————–

แสดงความคิดเห็น