กองทัพภาคที่3-ชลประทานเดินหน้าแผนบางระกำโมเดล 60 แก้แล้ง-น้ำท่วม

เวลา 09.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า บริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำยม-น่าน ในพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพื่อปฏิบัติการโครงการบางระกำโมเดล 60 มีผู้เข้าร่วงมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มต่ำ  โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เลขาธิการมูลินิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์  กลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมประชุม

พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการบางระกำโมเดล 60 ในวันนี้ โดยใช้แนวคิดประชารัฐ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม กองทัพภาคที่ 3 จึงร่วมกับชลประทานในพื้นที่พิษณุโลก เลือกพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำยม ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งทุกปี ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เกษตรกรมีความพึงพอใจ เมื่อถึงฤดูกาลน้ำท่วม ก็จะเป็นที่ที่รองรับน้ำ และเมื่อถึงฤดูน้ำแล้ง ก็จะจัดสรรน้ำมาให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูก และขอให้การจัดสรรน้ำเป็นไปตามหลักวิชาการ ตามที่กรมชลประทานจัดการ เพื่อนำหลักการและแนวทางของบางระกำโมเดล 60 ไปขยายผล ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ทั่วภาคเหนือ

สำหรับการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ หรือ บางระกำโมเดล 60  เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก ร่วมกับวิถีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป มากกว่าที่จะพยายามควบคุมธรรมชาติ เลือกขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยมที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี ได้แก่ อ.บางระกำ อ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก และอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ที่มีพื้นที่สามารถหน่วงน้ำในช่วงฤดูฝนได้ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำจะท่วมในพื้นที่ประมาณ 3 เดือน ทำให้กำจัดวัชพืช หนูนา ข้าวดีดข้าวเด้ง และช่วยเพิ่มปุ๋ยธรรมชาติ โดยมีเงื่อนไขสำคัญในพื้นที่หน่วงน้ำคือ น้ำเพาะปลูกและน้ำท่วม ต้องมาตามเวลา รับน้ำเพาะปลูก 1 เมษายน2560  รับน้ำท่วม 1 สิงหาคม 2560 น้ำต้องไม่ท่วมถนนหลัก และระบายน้ำที่ท่วมขังออก 1 ธันวาคม 2560 และเงินชดเชยมีความยืดหยุ่น ใน 1 ปี ในพื้นที่บางระกำโมเดล 60 จะสามารถทำนาได้ 2 ครั้ง ช่วงเดือนธค.-กค. และน้ำจะท่วมช่วง สค.-พย. ก็จะทำประมง ปล่อยพื้นที่ให้ถูกน้ำท่วม เพื่อกำจัดวัชพืช

แสดงความคิดเห็น