จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี 2560 พร้อมวางพานพุ่ม วางพวงมาลัยถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  นายประภาส  งามสงวน  ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  กล่าวรายงานพิธีถวายสักการะ โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก  บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในขบวนการสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป  พิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  ทรงเป็นผู้ริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน “สหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของเกษตรกรและขบวนการสหกรณ์ไทยทั่วประเทศ เพื่อจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด”สหกรณ์” เป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการสหกรณ์ เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนสร้างการกินดีอยู่ดีและเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น