อบจ.ลงนามบันทึกข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อสม.จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงโดยตลอด และส่งเสริมศักยภาพบทบาทการทำงานร่วมกันของผู้นำและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยภายในโครงการดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 9 อำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกิจการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 335 คน เข้าร่วมโครงการ ต่อจากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ประจำปี 2560 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่าง นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กับ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายวันชัย ทิมชม สาธารณสุขอำเภอวังทอง และนายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 17,487 คนๆ ละ 600 บาท ต่อเดือน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 125,906,400 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งหวังประโยชน์โดยรวมของประชาชนภายในจังหวัดพิษณุโลกทั้งสิ้น พร้อมกันนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาแผนศักยภาพของ อสม.ในการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่” โดย นางพึงจิต สุขะตุงคะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณจังหวัดพิษณุโลก , การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม” โดย นายลัญจกร โกศัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณจังหวัดพิษณุโลก และการบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ของ อสม.และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน” โดย ว่าที่ร้อยเอกภาณุพงษ์ มั่นนุช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบจ.พิษณุโลก และนายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนแบบบูรณาการ. ——————————————-

แสดงความคิดเห็น