ทต.บางระกำเมืองใหม่ของบ 200 ล้าน พัฒนาบึงตะเคร็งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบบึงตะเคร็งจำนวนกว่า 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

พื้นที่แก้มลิงบึงตะเคร็ง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่ทางกรมชลประทานได้พัฒนาขุดลอกให้เป็นแก้มลิง สำหรับกักเก็บน้ำประมาณ 13.54 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 14,000 ไร่ ราษฎร 857 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ขุดลอก 1,340 ไร่ ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จในปี 2557 สำหรับบึงตะเคร็ง แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของของโครงการแก้มลิงที่สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม รองรับและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นายวิบูรณ์ ตั้งเกษมวิบูรณ์ นายกเทศมนตรีบางระกำเมืองใหม่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แก้มลิงบึงตระเคร็ง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ วงเงินงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 จำนวน 125 ล้านบาท ระยะที่ 2 จำนวน 75 ล้านบาท โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะการก่อสร้างไบค์เลน ระยะทาง 8 กิโลเมตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำลุ่มน้ำยม เป็นต้น ทั้งนี้หากได้รับงบประมาณและมีการก่อสร้างในโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดการสร้างรายแก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

…………………………………..

ขอบคุณภาพข่าว

สวท.พิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น