จ.พิษณุโลก Kick off เปิดตัวโครงการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 18 มีนาคม 2560  ที่บริเวณเวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  นักเรียนและประชาชนชาวพิษณุโลก  ร่วมกัน Kick off เปิดตัวโครงการ   จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ”ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง”ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ( 2559 – 2560 )  โดยให้ขยายผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการจัดการ กำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 ตามหลัก 3Rs   เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมไร้ขยะ(Zero waste society)ตามเป้าหมายของประเทศต่อไป

สำหรับการเปิดตัวโครงการวันนี้     ได้จัดให้มีการแสดงผลงานของส่วนราชการ สถานศึกษา และหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เพื่อยกย่องเชิดชู ผลงานของหน่วยงานดังกล่าว   ให้เป็นต้นแบบ สำหรับการนำไปขยายผลการบริหารจัดการขยะไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน   กิจกรรมการมอบถังขยะสาธิตให้กับ อบต.บึงกอก อำเภอบางระกำ อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ และ อบต.หนองกระท้าว อ.นครไทย  กิจกรรมการส่งมอบภารกิจการรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ             ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก    เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะ   เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมชองชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก หรือผู้ยากไร้ พร้อมร่วมกันทำความสะอาดถนนและรางระบายน้ำบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกด้วย

แสดงความคิดเห็น