นร.รร.กีฬาอบจ.พิษณุโลกบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “บวชเปลี่ยนชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “บวชเปลี่ยนชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20–24 มีนาคม 2560 ณ วัดสระสี่เหลี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับวัดสระสี่เหลี่ยม โดยมี นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการเสด็จสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกอบรมตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนรู้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนาและหลักการเจริญสมาธิภาวนา แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการฝึกอบรมตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อปฏิบัติตามพุทธวิธีเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อบิดา-มารดา ครูอาจารย์ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าวมี พระสมุห์ชาญณัฏฐ์ อุทาโน เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 คน โดยแบ่งเป็นบวชสามเณร จำนวน 40 คน และบวชชีพราหมณ์ จำนวน 12 คน พร้อมทั้งได้อบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เข้าร่วมบรรพชาตลอดระยะเวลา 5 คืน 4 วัน ซึ่งมีคณะอาจารย์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จำนวนมาก.

แสดงความคิดเห็น