กำนัน ผญบ.ค้านร่างกม.ปฏิรูปโครงสร้างอปท.ห่วงหน้าที่ปกครองไม่ชัดเจน

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับหนังสือข้อคัดค้านการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบรวม องค์การบริหารส่วนตำบล และยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร จากตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายสมาน นวนเกิด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ยื่น

นายสมาน นวนเกิด นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้ติดตามการเสนอร่างกฏหมายการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล และยกฐานะให้เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและ เทศบาลนคร นั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิษณุโลกมีความห่วงใยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งในเจตนาของผู้ร่าง ที่ยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อความกระจ่างชัด และต้องไม่มีการตีความในอนาคต ขอให้คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่นได้โปรดเขียนบทบัญญัตินี้ไว้ในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายท้องถิ่นในมาตราก่อนถึงมาตราสุดท้ายดังนี้ มาตรา…. การใช้บังคับประมวลกฎหมายท้องถิ่นนี้ไม่เป็นการกระทบต่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีการบัญญัติไว้เช่นนี้จะปิดประเด็นเรื่องปัญหาการตีความหากมีเทศบาลเต็มพื้นที่ ทั่วประเทศ ตามประมวลกฎหมายท้องถิ่นว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงอยู่หรือไม่ มีพื้นที่ให้ปกครองหรือไม่ เพราะถ้าไม่บัญญัติไว้เช่นนี้ ต่อไปจะต้องมีคนหยิบมาตีความในทางที่ทำให้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่บังคับใช้ไม่ได้ในเขตเทศบาล

นอกจากนี้ ยังคัดค้าน กรณี กมธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงวาระดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือวาระละ 5 ปี ซึ่งทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่าไม่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากต้องมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อาจนำไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก จนเกิดความแตกแยกในระดับหมู่บ้านได้ เพราะการทำงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านควรมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกข้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่มายื่นหนังสือคัดค้านในวันนี้ว่า การรายงานดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ซึ่งยังต้องผ่านกระบวนการเสนอเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายในอีกหลายขั้นตอน และที่ผ่านมากรมการปกครองได้มีหนังสือถึงประธาน กมธ.แล้วว่ากรมการปกครองเห็นควรให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านมีวาระดำรงตำแหน่ง 60 ปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกกำนันโดยตรง ซึ่งทางจังหวัดจะได้ส่งหนังสือคัดค้านดังกล่าวที่ได้รับในวันนี้ส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น