นครพิษณุโลก จัดประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี 2560

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 และแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการเชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางร่วมสร้างและพัฒนาเมืองพิษณุโลกต่อไป

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกครั้งนี้  เป็นการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพัฒนาเมือง  ทั้งนี้ มีข้อกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่นและระเบียบดังกล่าวฯ  ได้กำหนดสัดส่วนจำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้ครอบคลุมจากทุกภาคส่วน ร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมชุมชนโดยการลงไปยังพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21-30 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการดำเนินโครงการพัฒนาในเขตพื้นที่ชุมชนทั้งสิ้น 48 ชุมชน โดยผ่านประชาคมชุมชนทั้ง 48 ชุมชน เมื่อผ่านการประชาคมระดับชุมชนเรียบร้อยแล้ว  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงจัดประชุมประชาคมระดับเทศบาลนครพิษณุโลกอีกครั้ง ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ห้องวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน

การประชุมดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาความต้องการของประชาชน  รวมไปถึงการนำนโยบายผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก  มาดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกให้เกิดความชัดเจน  อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายต่างๆ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

/////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น