อบจ.พิษณุโลกจัดโครงการ “สูงวัยพร้อมควรคู่เรียนรู้อยู่แบบพอเพียง”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่หอประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สูงวัยพร้อมควรคู่เรียนรู้อยู่แบบพอเพียง” จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก, สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม อยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุและแกนนำผู้สูงอายุได้นำแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูชคลังปัญญาผู้สูงอายุ 9 อำเภอ, การให้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลพิษณุเวช, การแสดงของผู้สูงอายุ, การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม” โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก, การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผู้สูงวัยที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อจากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอ เนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แขกผู้มีเกียรติ และผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน

แสดงความคิดเห็น