อบจ.เปิดอบรมดนตรีภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนและเยาวชนในจ.พิษณุโลก

วันที่ 21 เมษายน 2560 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดนตรีภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงเรียนจ่าการบุญ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกดนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขึ้นภายในโรงเรียนจ่าการบุญ โดยมีภารกิจเป้าหมายในการเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมดนตรีภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกที่สนใจด้านดนตรีมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา กระทั่งในปี 2560 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงเรียนจ่าการบุญ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียนและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2560 รวม 10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสมาชิกศูนย์ฝึกดนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับประสบการณ์ทางด้านดนตรีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง ในการนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประสบการณ์ใช้แสดงออก ในกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอกโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยการใช้ศิลปะทางดนตรีเป็นสื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการ จากสถานศึกษาโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 100 คน

แสดงความคิดเห็น