โรงเรียนและนักเรียน สพม.39 คว้ารางวัลพระราชทานปี 2559

 

นายสุชน  วิเชียรสรรค์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยนายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ผลปรากฏว่า โรงเรียนและนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถโชว์ผลงาน ผลการดำเนินงาน ผลการบริหารจัดการ ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินสูงสุดถึง  2 รางวัลอันทรงเกียรติ คือ  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ได้รับรางวัล  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มจังหวัดที่ 7  และ นายอภิสิทธิ์ แจ่มแหยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มจังหวัดที่ 7

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน (ขนาดใหญ่) คือ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ปัจจุบัน มีนายมนต์ชัย  ปานธูป เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6  มีนักเรียนกว่า 3,500  คนโรงเรียนมีผลงานดีเด่นมากมายทั้งด้านสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตลอดจนความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ช่วยให้การประเมินทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านที่ 2 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่ 5 ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านที่ 6 ด้านความดีเด่นของสถานศึกษาสามารถทำคะแนนนำโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดในกลุ่มจังหวัดที่ 7 คว้ารางวัลสถานศึกษาพระราชทาน มาครองเป็น ครั้งที่ 5 นับแต่ก่อตั้งโรงเรียนนี้มาถึงปีที่ 97

สำหรับนักเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )นายอภิสิทธิ์แจ่มแหยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นนักเรียนที่มีผลงานต่าง ๆ มากมาย  ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่ 7/2558  รางวัลรักษามาตรฐานระดับเพชร ของชมรม To Be Number One ระดับประเทศรับโล่รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ประจำปี 2559รางวัลเยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ รับโล่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันเยาวชนแห่งชาติรางวัลเยาวชนผู้เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์รางวัล เรียนดี 4.00 รับโล่จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์รางวัลชนะเลิศ การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA

“น้องอภิสิทธิ์  สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยความสุจริต รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา ขณะที่ต้องพบกับปัญหาครอบครัวแตกแยกตั้งแต่เด็ก จึงต้องดูแลตนเองเสมอมา ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องอาศัยอยู่ที่ซึ่งไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา  ไม่มีถนน ต้องอยู่อย่างอดทน อ่านหนังสือทำการบ้านจากแสงตะเกียง  ต้องรีบทำก่อนตะวันตกดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ทางเดินที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียนจะเต็มไปด้วยโคลนตม สัญจรยากลำบาก แต่น้องอภิสิทธิ์ ไม่เคยคิดท้อแท้แม้แต่ครั้งเดียว กลับมานะอดทนมากยิ่งขึ้น ช่วยคุณตาคุณยายหาเงินจากการเก็บดอกบัว และขายผลไม้ เพื่อวันหนึ่งจะได้พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ให้ดีกว่าเดิมและจากความเป็นเด็กดี มีความพากเพียรของน้องอภิสิทธิ์ ทำให้ได้รับโอกาสด้านต่าง ๆ มากมายจากโรงเรียน ครู เพื่อนร่วมห้องเรียน และเพื่อนร่วมสถาบัน จนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559.” นายสุชน  กล่าวชื่นชมในท้ายสุด

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น