อบจ.พิษณุโลกจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้นร.อ.บางกระทุ่ม

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ วัดกำแพงมณี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ภายในโครงการดังกล่าวมีนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มเข้าร่วมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดท่านา, โรงเรียนวัดโคกสลุด ,โรงเรียนวัดย่านยาว, โรงเรียนวัดท่ามะขาม, โรงเรียนราษฎร์เจริญ, โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส, โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม, โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก, โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก, โรงเรียนราษฎร์ดำริ และโรงเรียนศึกษาลัย .

แสดงความคิดเห็น