จ.พิษณุโลกยกระดับผลผลิตมะม่วง มุ่งขยายตลาด

วันที่ 1 ก.ค. 60 ที่ห้องประชุมเรือนหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป และการตลาดม่วงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ที่ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มแข็ง ยกระดับการผลิตสินค้ามะม่วง เพิ่มมูลค่ามะม่วงให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีตลาดรองรับ

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน ปัญหาสำคัญที่พบในเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง คือการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดมะม่วง ขาดความยั่งยืนและความเข้มแข็งอย่างแท้จริง เนื่องจากคุณภาพการผลิต ที่มีความผันผวนและจำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ยังมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการของตลาด อันส่งผลโดยร่วมต่อการเกษตรของไทย ดังนั้นการรักษามาตรฐานมะม่วงทั้งมะม่วงส่งออก และม่วงแปรรูป จึงต้องนำปราชญ์ชาวบ้านจิตอาสา เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ สอนวิธีการปลูก วิธีการเก็บรักษา การดูแลมะม่วง ทั้งมะม่วงเป็นโรค และถึงขั้นตอนผลผลิตออกมาต้องไม่มีริ้วรอยกระดำกระด่าง ตรงนี้นับเป็นมาตรฐานที่สำคัญ นอกเหนือจากนั้นคือวินัยของชาวบ้าน ของเกษตรกร ต้องขยัน ห้ามขี้เกียจ คอยดูแลผลผลิต คอยเก็บวัชพืช และการดูแลใส่ปุ๋ยในช่วงเวลาที่เหมาะสม

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องของการตลาด ภาครัฐดำเนินการต่อภายใต้นโยบายของรัฐบาล หากเอกชนนำ ภาครัฐเองก็ต้องสนับสนุน ซึ่งตรงนี้ทางภาครัฐเองจะเข้ามาดูแลในเรื่องของการช่วยหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง

แสดงความคิดเห็น