อบจ.พิษณุโลกถวายเทียนพรรษา ณ วัดสมอแข

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายอดิเทพ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรมและทอดผ้าป่า ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดสมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาขึ้นจำนวน 4 โครงการ ดังนี้คือ วัดสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม 2560, วัดสระสี่เหลี่ยม อำเภอเมืองพิษณุโลก วันที่ 6 กรกฎาคม 2560, วัดแก่งหว้า ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย และ วัดหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน ประเพณีถวายเทียนพรรษาสู่อนุสรณ์รุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีถวายเทียนพรรษา สำหรับวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ร่วมสืบทอดปฏิบัติมาช้านานแล้ว โดยเป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดโดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นตลอดเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ซึ่งเรียกว่า “จำพรรษา” ตามพระธรรมวินัยบัญญัติ โดยเมื่อถึงวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะนำเทียนพรรษและผ้าอาบน้ำฝนไปถวายแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย และใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย และยังคงเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติในวันเข้าพรรษา เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป. ———-

แสดงความคิดเห็น