สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างแกนนำลูกเสือเนตรนารีต้านภัยยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 40 โรงเรียน รวม 240 คน เข้ารับการอบรม
นายประสบสุข กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมในส่วนรวม โดยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่และกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 19 ปี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ 40 โรงเรียน จำนวนกว่า 2,800 คน
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้จัดโครงการค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ขึ้น โดยนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 240 คน มาเข้าค่ายกิจกรรม 3 วัน 2 คืน เรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด การป้องกันยาเสพติดผ่านฐานกิจกรรม Walk Rally การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ติดยาและการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจากสโมสรลูกเสือนเรศวร ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิษณุโลก ผู้กำกับลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1
ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะสร้างแกนนำลูกเสือ เนตรนารี ไปขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อาทิ การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ ซึ่งจะเป็นการตัดวงจรและลดจำนวนผู้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดรายใหม่ได้อีกทางหนึ่ง นายประสบสุขกล่าวท้ายสุด

แสดงความคิดเห็น